ØKONOMISK SPARRING

Manipulation Finance

Ikke manipulation i Finance / Not manipulation in Finance / Inte manipulation i Finance

(dansk)

Benfords lov siger, at i lister over tal fra dagligdagen vil det første ciffer være 1 i ca. 30% af tallene, og højere cifre har mindre sandsynlighed for at være førsteciffer. Denne regel gælder f.eks. for regninger, husnumre, priser, indbyggertal, længde på floder og fysiske og matematiske konstanter. Den gælder dog ikke for telefonnumre, for det skal være i et bestemt interval. Loven er opkaldt efter fysikeren Frank Benford.

Benfords Lov kan anvendes til at afdække manipulerede regnskabstal.

Dette er baseret på formodningen om, at mennesker, der forsøger at konstruere tilfældige tal, ofte vil have en jævn fordeling af førstecifre. Dermed kan Benfords lov bruges til at opdage manipulation.

Med en excel model kan konti eller hele bogholderiet indlæses og mulige manipulerede regnskabsposteringer kan afdækkes blandt millionvis af posteringer.

(english)

Benford's law states that in the lists of figures from daily life the first digit will be 1 in approx. 30% of the numbers, and higher digits are less likely to be first digit. This rule applies for example for bills, house numbers, prices, population, length of rivers and physical and mathematical constants. However, it does not apply to phone numbers, because it must be in a certain range. The law is named after physicist Frank Benford.Benford's Law can be used to uncover manipulated accounting figures.

This is based on the assumption that people who try to construct random numbers often want a even distribution of first digits. Thus, Benford's law can be used to detect manipulation.

With an excel model, accounts or entire bookkeeping can be loaded and potentially manipulated accounts can be hedged among millions of entries.

(svenska)

Benfords lag säger att i listorna över siffror från vardagen blir den första siffran 1 i ca. 30% av siffrorna, och högre siffror är mindre benägna att vara första siffran. Denna regel gäller till exempel för räkningar, husnummer, priser, befolkning, längden på floder och fysiska och matematiska konstanter. Det gäller dock inte telefonnummer, eftersom det måste vara i ett visst intervall. Lagen är uppkallad efter fysiker Frank Benford.Benfords lag kan användas för att avslöja manipulerade bokföringsuppgifter.

Detta bygger på antagandet att personer som försöker konstruera slumptal ofta vill ha en jämn fördelning av första siffrorna. Således kan Benfords lag användas för att upptäcka manipulation.

ed en excel-modell kan konton eller hela bokföring laddas och potentiellt manipulerade konton kan säkras bland miljontals poster.

M

Manipulation i Finance / Manipulation in Finance / Manipulation i Finance