ØKONOMISK SPARRING

Idèer/Ideas

Interesseret i tidsoptimering? Interested in time optimization? Intresserad av optimering av tid?

Giv Tid / Giving Time / Ge Tid

"THE GREATEST GIFT YOU CAN GIVE SOMEONE IS YOUR TIME - BECAUSE WHEN YOU GIVE YOUR TIME, YOU ARE GIVING A PORTION OF YOUR LIFE THAT YOU WILL NEVER GET BACK"

(dansk)

Erkendelse af manglende tidsstyring er det første skridt til bedre tidsstyring

Don´t work harder, work smarter


100 % perfekt er kun undtagelsesvist en forudsætning for succes


En fejl er kun en fejl, hvis den gentages

Det er vigtigere at "gøre de rigtige ting" end at "gøre tingene rigtigt"

Rigtig retning er vigtigere end hastighed
       

Tidsbesparelsen er størst ved effektivisering af processer der foretages ofte. Fokuser derfor på tids effektiviseringer af daglige processer før ugentlige, månedlige og årlige processer


Er man i stand til at spise en elefant? – Ja, hvis man planlægger og tager en lille bid hver dag! Tidsstyring af større opgaver bør gribes an på samme måde. Større opgaver, med mulighed for fremtidig tidsbesparelse, udskydes ofte til det tidspunkt, hvor man får tid til at løse hele opgaven på en gang – det tidspunkt kommer aldrig


Lyt og reager på signalerne fra dine omgivelser på manglende tidsstyring

Indenfor tidsstyring i grupper hersker laveste fællesnævner. Kommer en person for eksempel for sent til et møde starter alle mødedeltagerne for sent. Identificer laveste fællesnævner i tidsstyring i din gruppe og hjælp vedkommende op på gruppens tidsstyrings niveau

Opgaver har det med at flytte derhen, hvor der bliver sagt "JA", så lær at sige "NEJ" til de opgaver, der af dig eller din gruppe ikke opfattes som succes

Hvis opgaverne vokser over hovedet så vær proaktiv og reager: Sig "NEJ" - sig "HJÆLP" - eller sig "PYT"

Fyld glasset med først de store sten - herefter de små sten - og til sidst grus, så kan der være mest i glasset

Start arbejdsdagen med de arbejdsopgaver, der er nødvendige for, at du kan forlade arbejdspladsen igen og gå hjem

Arbejd i perioder på ca. 45 minutter og husk pauser. Så er du mere effektiv

Tjek mails 1 eller 2 gange om dagen, så du ikke unødigt afbryder dine opgaver. Når en opgave afbrydes og genoptages, så starter opgaven altid igen på et lavere niveau end før opgaven blev afbrudt

Fortsat interesseret i tidsoptimering?  Prøv ”Service/Services” på sitet

(english)

Awareness of lack of Time Management is the first step to better Time Management

Don´t work harder, work smarter


100 % perfect is only in exceptional cases a condition for success


An error is only considered an error if repeated


Better doing "the right things" than doing "things right" 
 

Right direction is more important than speed
   

Effectiveness of processes repeated offend has the biggest time saving effect. Focus on time saving of daily processes before processes performed on a weekly, monthly or yearly basis


Are you able to eat an elephant? – Yes, if you plan and take a little bite every day! Time management in big projects must be approached the same way. Big tasks, with a possibility of future time saving, are often postponed to the time where the whole task can be done in once – this time will never come


Listen to and react on the signals from your surroundings on lack of Time Management

Lowest common denominator rules in Time Management in groups. For example if a person is late for a meeting all parties in the meeting are starting the meeting later. Identify lowest common denominator in your group and help the person reaching the general level of Time Management in your group


Tasks will move to where they are received with a “Yes”. Learn to say “No” to the tasks that are not considered a success by you or your group

If you are overloaded by tasks given to you - react proactive: Say “No” – say “Help” or say “Never mind”

First fill in the big stones in the glass – then fill in the small stones – and last fill in the gravel. This will make you able filling in the most in the glass

Start your working day with the tasks that are necessary for you being able to leave your work again and go home

Work for periods on approximately 45 minutes and remember to take a break. This will make you more efficient

Attend to mails once or twice a day only to avoid interruptions. If a task is interrupted and then resumed, the task will always start at a lower level than before the interruption

Still interested in time optimization?  Try ”Service/Services” on this site

(svenska)

Erkännandet av brist på tidsplanering är det första steget mot bättre tidsplanering

Arbeta inte hårdare - arbeta smartare

100% perfekt är endast i undantagsfall en förutsättning för succé

Ett misstag är bara ett misstag om det upprepas

Det är viktigare att "göra det rätta" än "göra saker rätt"

Rätt riktning är viktigare  än hastighet

Tidsbesparingar är störst vid effektivisering av processer som utförs ofta. Fokus ligger därför på tidseffektivisering av den dagliga verksamheten - före veckoliga, månatliga, och årliga processer.

Om du kan äta en elefant? Ja, om du planerar och tar lite varje dag! Tidsplanering för stora uppgifter bör behandlas på samma sätt. Stora uppgifter, med möjlighet till framtida tidsbesparingar, framskjuts ofta till den tidpunkt där man får tid till att lösa hela uppgiften – den tidpunkten kommer aldrig.


Lyssna och svara på signaler från din omgivning kring bristen av tidsplanering.

Inom tidsplanering i grupper styr minsta gemensamma nämnare. Kommer en person, exempelvis, för sent till ett möte, startar alla mötesdeltagare för sent. Identifiera lägsta gemensamma nämnare inom tidsplaneringen i din grupp, och hjälp vedkommande upp på gruppens tidsplaneringsnivå.


Uppgifter tenderar att flyttas till där det blir sagt "JA", så lär att säga ”NEJ” till uppgifter som inte har uppfattats som en succé av dig eller din grupp.


Om uppgifter blir för många - var proaktiv och reagera: säg ”NEJ” - säg ”HJÄLP” eller säg ”STRUNT SAMMA”

Fyll glaset med de stora stenarna först - sedan med de mindre - och slutligen med gruset – då får mest plats i glaset.  

Börja arbetsdagen med de uppgifter som krävs för att du ska kunna lämna arbetsplatsen igen och gå hem.

Arbeta i perioder av ca 45 minuter och kom ihåg raster. Då är du mer effektiv.

Kontrollera e-post endast en eller två gånger per dag så att du inte störs i onödan mitt under dina arbetsuppgifter. När en uppgift avbryts och återupptas, påbörjas alltid uppgiften på en lägre nivå än innan.

Fortfarande intresserad av optimering av tid? Prova ”Service/Services” på siten.

Held og lykke / Good luck / Lycka till